pomoćni/a radnik/ca

VUK HOME LINE DOO

 • Nikšić
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Rad u pogonu za proizvodnju namještaja. Posao obuhvata i terenski rad.

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Završena osnovna škola)

Broj prijave

201172300722

Broj izvršilaca

2

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Završena osnovna škola)PKSSS-IIISŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

069/217-307

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

VUK HOME LINE DOO

Slični poslovi

 • POMOĆNI/A RADNIK/CA

  ENING DOO

  • Nikšić
  CV sa naznakom za radno mjesto Pomoćni radnik/ca slati na e-mail adresu: office@ening.me najkasnije do 11/12/2023 Kontakt telefon: 069 337-494 od 08 do 15 h Naziv zanimanja Lic…
  • Pre 4 dana
 • POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI

  • Nikšić
  JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI “DR JOVAN BULAJIĆ” BREZOVIK Brezovik bb Tel: 040 217 011 objavljuje na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja br.1-502/23-3555/2 od 19.10…
  • Pre 1 mesec
 • pomoćni/a radnik/ca

  MIGCOMERC DOO

  • Nikšić
  Lica bez zanimanja i stručne spreme (Završena osnovna škola)Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole) KONTAKT PODACI POSLODAVCA Telefon 069/040-070 OPŠTI USLOVI ZA Z…
  • Pre 1 mesec