MEDICINSKA/I SESTRA/ TEHNIČAR U OFTALMOLOŠKOJ AMBULANTI

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA

 • Bijelo Polje
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Uslovi: Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 CSPK ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 CSPK, IV ili V nivo kvalifikacije obrazovanja, završena srednja ili viša Medicinska škola opšteg smjera. Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto -CV -Diploma o završenoj srednjoj ili višoj Medicinskoj školi opšteg smjera, u slučaju da je obrazovna isprava izdata van Crne Gore dostaviti rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave i rješenje o izjednačavanju kvalifikacije -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad -Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu/ dozvola za stalni boravak u Crnoj Gori (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) -Izvod iz matične knjige rođenih -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak -Ovjerena kopija lične karte -Izvod iz ličnog kartona nezaposlenog lica-izdaje Zavod za zapošljavanje CG Dokaze o ispunjenosti uslova,kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. U prijavi na slobodno radno mjesto neophodno je navesti spisak dokumentacije koju kandidat prilaže. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime podnosioca prijave sa tačnom adresom i kontakt telefonom sa naznakom"Prijava na oglas za radno mjesto medicinska sestra/tehničar za u Oftalmološkoj ambulanti" na sledecu adresu:JZU Dom zdravlja Bijelo Polje,ul.Voja Lješnjaka bb,Bijelo Polje ili neposredno na arhivi Ustanove ,kancelarija br315.

Naziv zanimanja

Medicinski tehničar (IV SSS)

Broj prijave

200282300563

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Medicinski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

050/432- 327

Fax

050/ 432- 149

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA