pravnik/ca

ADVOKAT VUJACIC D SASA

 • Podgorica
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
-prijave slati putem e-maila:office@lawoffice-vujacic.com -2 godine radnog iskustva u advokaturi ili pravosuđu

Naziv zanimanja

Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

Broj prijave

201762304527

Broj izvršilaca

1

Vještine

Engleski - viši ili konverzacijski nivoVozački ispit za "B" kategoriju

Zanimanja

Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

020-229-725,020-229-730

Fax

020-229-726

Email

office@lawoffice-vujacic.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

ADVOKAT VUJACIC D SASA

Slični poslovi

 • Pravnik (m/ž)

  • Podgorica
  The HeadHunter je kompanija koja se primarno bavi ljudskim resursima, savjetovanjem u veziljudskih resursa, podizanjem svijesti poslodavaca o značaju odsjeka ljudskih resursa u kom…
  • Pre 27 dana
  • Konkurišite lako
 • pravnik/ca

  ADVOKAT VUJACIC D SASA

  • Podgorica
  -prijave slati putem e-maila:office@lawoffice-vujacic.com -2 godine radnog iskustva u advokaturi ili pravosuđu Naziv zanimanja Diplomirani pravnik (VII/1 SSS) Broj prijave …
  • Pre 1 mesec
 • pravnik/ca-pripravnik/ca

  JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE PODGORICA

  • Podgorica
  JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Adresa: Trg Vojvode Bećir - bega Osmanagića br. 16 - Podgorica Kontakt telefon: 020/601-015 Oglašava potrebu za sledećim radnim mjes…
  • Pre 1 mesec