Radnik mašinske struke

Elektroprivreda Crne Gore

 • Plužine
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
I. FC PROIZVODNJA HE “Piva” - Podružnica RADNIK MAŠINSKE STRUKE 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Uslovi za prijem - Dokaz o završenom srednjem stručnom obrazovanju,kvalifikacija obima 180 (ECVET) kredita, škola za KV radnike mašinske struke, program u trajanju od 3 godine, - Probni rad 1 mjesec, - Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod posebnim uslovima rada,( buka, vibracije, zračenja, klima; eksplozije, blizina el.energije, vještačko osvjetljenje, sudovi pod pritiskom, rad pod zemljom, - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili fotokopija biometrijske lične karte, - Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, - Radno vrijeme - 8 časova i - Mjesto rada: Plužine. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati u zatvorenoj koverti, na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić - Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Oglas o navedenom radnom mjestu objaviti u dnevnoj štampi.

Naziv zanimanja

Mašinski tehničar - tehnolog (IV SSS)

Broj prijave

201332300036

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Mašinski tehničar - tehnolog (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

040/204-277

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Elektroprivreda Crne Gore

Slični poslovi

 • RADNIK/CA ELEKTRO STRUKE – ELEKTROMEHANIČAR/KA

  Elektroprivreda Crne Gore

  • Plužine
  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 Oglašava potrebu za: I.FC PROIZVODNJA HE “Piva” - Podružnica RADNIK/CA ELEKTRO STRUKE - ELEKTRO…
  • Pre 18 dana
 • RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA

  Elektroprivreda Crne Gore

  • Plužine
  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 Oglašava potrebu za: I.FC PROIZVODNJA HE “Piva” - Podružnica RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU INFRASTRUK…
  • Pre 18 dana
 • RADNIK/CA ELEKTRO STRUKE

  Elektroprivreda Crne Gore

  • Plužine
  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 Oglašava potrebu za: I.FC PROIZVODNJA HE “Piva” - Podružnica RADNIK/CA ELEKTRO STRUKE, 1 izvrši…
  • Pre 18 dana