Referent/ica za projektni menadžment

 • Plužine
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
- Referent/ica za projektni menadžment, (jedan izvršilac/ teljka na neodređeno vrijeme). Kandidat/kinja treba da ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa: • Da je crnogorski državljanin; • Da ima navršenih 18 godina života; • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta; • Da ima položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); • Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čine nedostojnim za rad u državnom organu; • Da ima III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja i • Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva. Kandidat/kinja treba da ispunjava posebne uslove: • Poznavanje engleskog jezika. Prijava na oglas: Prijavu sa ličnom biografijom, kao i kompletnu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, neposredno na pisarnici Biroa za zajedničke poslove ili preporučenom pošiljkom na adresu, Opština Plužine, Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti, Trg Plužina, br. 4, sa naznakom: ,,Prijava na Javni oglas za radno mjesto: Referent/ica za projektni menadžment, u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode Opštine Plužine”. NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ovaj oglas objaviće se u jednom dnevnom štampanom mediju i na web sajtu Opštine.

Naziv zanimanja

SSS-III

Broj prijave

201332300042

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

SŠS-IVSSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

069-654-055

Fax

040-271-111

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Zavod za zapošljavanje Crne gore

Slični poslovi

 • Referent/kinja za obezbjeđenje objekata

  Elektroprivreda Crne Gore

  • Plužine
  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 oglašava potrebu za prijem u radni odnos 1 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjese…
  • Pre 13 dana
 • Referent za logistiku II

  Elektroprivreda Crne Gore

  • Plužine
  DIREKCIJA ZA IMS I OPŠTE POSLOVE Referent za logistiku II Uslovi za prijem na radnom mjestu - Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 180 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fak…
  • Pre 2 meseca