MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU DOBROTA ZU

 • Kotor
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa svi kandidati/kinje moraju posjedovati posebne uslove i to: -Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita ili 240 (CSPK) kredita, -VI ili VII nivo kvalifikacije obrazovanje, -Medicinski fakultet (Visoka medicinska škola) ili Fakultet zdravstvenog usmjerenja, -Položen stručni ispit i -Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva. ILI -Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita, -IV nivo kvalifikacije obrazovanja, -Srednja medicinska škola - opšti smjer, -Položen stručni ispit i -Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva. Potrebna dokumentacija: 1.Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kadnidata/kinje (ne starije od 6 mjeseci), 2.Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kadnidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci), 3.Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (kandidati/kinje koji/e posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte), 4.Ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja, 5.Uvjerenje o položen stručnom ispitu, 6.Uvjerenje ili dokaz o potrebnom radnom iskustvu, 7.Radnu biografiju (CV - Cirriculum Vitae) i 8.Prijavu (zahtjev ili molbu) na javni oglas. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina putem usmenog intervjua, svi prijavljeni/e kandidati/kinje će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumentacija se dostavlja u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koje se aplicira) na adresu: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” Kotor Jadranska 118, Dobrota, 85 330 Kotor. NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt osoba: mr Filip Mihailović, službenik za upravljanje ljudskim resursima Telefon: 032/332-201 E-mail: pravna@psihijatrijakotor.com Svi kandidati, osim posebnih, moraju da ispunjavaju i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

Naziv zanimanja

SŠS-IV

Broj prijave

200952300818

Broj izvršilaca

2

Vještine

Zanimanja

SŠS-IVVŠSVSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

032/330-920

Fax

032/330-921

Email

pravna@psihijatrijakotor.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU DOBROTA ZU

Slični poslovi

 • MEDICINSKA SESTRA – MEDICINSKI TEHNIČAR

  • Kotor
  Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Neophodna dokumentacija za oglas: -Diploma o položen…
  • Pre 1 mesec
 • MEDICINSKA SESTRA – MEDICINSKI TEHNIČAR

  • Kotor
  Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Neophodna dokumentacija za oglas: -Diploma o položen…
  • Pre 2 meseca
 • MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

  JZU Dom zdravlja Kotor

  • Kotor
  Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Naziv zanimanja Medicinska sestra Broj prijav…
  • Pre 1 mesec