medicinska/i sestra-tehničar

JU DOM STARIH PODGORICA

 • Podgorica
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni oglas/konkurs su: 1. Da je navršio petnaest godina starosti - što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije biometrijske lične karte. 2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, što se dokazuje Ijekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane posebnim zakonima, drugim propisima ili Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uslova podrazumjeva: 1. Ovjerenu fotokopiju ili original diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti sa navedenim nivoom kvalifikacije obrazovanja; 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu; - original ili ovjerena fotokopija; 3. Dokaz o radnom iskustvu - potvrda ili uvjerenje izdato od strane poslodavca, original ili ovjerena kopija. Sve prijave sa radnim biografijama i dokazima o ispunjenosti uslova, obavezno je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, na arhivu Doma ili putem pošte na adresu Bul. Veljka Vlahovića bb, Podgorica. Neblagovremeno podnijeta dokumentacija i dokumentacija poslata putem e-maila neće se razmatrati. U prijavi je obavezno precizno naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuje kandidat. Kontakt telefon: 067/126-044

Naziv zanimanja

Medicinski tehničar (IV SSS)

Broj prijave

201762303032

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Medicinska sestraMedicinski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

067-126-044

Email

domstarihpg@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

JU DOM STARIH PODGORICA

Slični poslovi

 • medicinska sestra,zdravstveni tehničar

  JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE PODGORICA

  • Podgorica
  -do povratka zaposlene sa bolovanja,a najduže do 31.08.2024.godine -jedna godina radnog iskustva -najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (najmanje 240 kred…
  • Pre 27 dana
 • medicinska sestra,zdravstveni tehničar

  JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE PODGORICA

  • Podgorica
  -do povratka zaposlene sa roditeljskog odsustva,a najduže do 31.08.2024.godine -jedna godina radnog iskustva -najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (najma…
  • Pre 27 dana
 • medicinska/i sestra tehničar -edukator/ka

  • Podgorica
  Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu medicinska sestra/tehničar SSS • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu zvanja medicinska sestra/tehničar SSS • Ljekarsko uvjerenje • U…
  • Pre 27 dana