Glavni/a administrator/ka

OPSTINA TUZI

 • Tuzi
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Crna Gora Opština Tuzi Tuzi bb Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Tuzi - Kancelarija za ljudske resurse, objavljuje JAVNI KONKURS Za popunu radnog mjesta: 1. Glavni/a Administrator/ka Opštine Tuzi - Izvršilaca: 1, na određeno vrijeme, lice koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra postavlja se na period od 5 (pet) godina; - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Pravni fakultet; - položen pravosudni ispit; - najmanje pet godina radnog iskustva; - poznavanje rada na računaru; - poznavanje albanskog jezika. Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto kandidati mogu preuzeti sa sajta opštine Tuzi, www.tuzi.org.me ili neposredno u arhivi Opštine Tuzi), - Curriculum Vitae - CV, - ovjerena kopija biometrijske lične karte, - ovjerena diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - uvjerenje da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja organ po službenoj dužnosti, - ovjeren dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu, - ovjereno uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu. Kandidati su dužni Kancelariji za ljudske resurse (u daljem tekstu Kancelarija) dostaviti uz prijavu na javni konkurs original dokumentaciju ili ovjerene fotokopije dokumentacije. U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar, sprovešće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18, 034/19, 038/20, 050/22 i 84/22). Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervju. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa će biti obaviješteni preko internet stranice Opštine Tuzi, najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa i radnog mjesta) na adresu: Opština Tuzi Sekretarijat za lokalnu samoupravu-Kancelarija za ljudske resurse Sa naznakom: za Javni konkurs - na radno mjesto Glavni/a Adminstator/ka Opštine Tuzi Kontakt tel: +38220875167

Naziv zanimanja

Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

Broj prijave

202812300146

Broj izvršilaca

1

Vještine

Poznavanje rada na računaruPravosudni ispitAlbanski - viši ili konverzacijski nivo

Zanimanja

Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

020-875-167

Fax

020-875-167

Email

tuzi@tuzi.org.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

OPSTINA TUZI

Slični poslovi

 • Glavni/a administrator/ka

  OPSTINA TUZI

  • Tuzi
  Crna Gora Opština Tuzi Tuzi bb Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Tuzi - Kancelarija za ljudske resurse, objavljuje JAVNI KONKURS Za popunu radnog mjesta: 1. Glavni/a Admin…
  • Pre 1 mesec
 • glavni/a mašinski/a inženjer/ka

  ZELJEZNICKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA

  • Podgorica
  Diplomirani mašinski inženjer (VII/1 SSS)Strukovni inženjer mašinstva - Mašinsko inženjerstvo KONTAKT PODACI POSLODAVCA Telefon 020-441-476 OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNO…
  • Pre 1 mesec
 • glavni/a inženjer/ka za km u službi za km

  Željeznička Infrastruktura Crne Gore

  • Podgorica
  -položen stručni ispit za rad na željeznici; -uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak(ne starije od 6 mjeseci) Naziv zanimanja Diplomirani inženjer elektrotehn…
  • Pre 1 mesec