Asistent u nastavi

JU OS BRATSTVO - JEDINSTVO SKAREPACA

 • Rožaje
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u PO Seošnica. Radni odnos može zasnovati lice koje ima završen IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (240 kredita CSPK/a), završenu obuku stručnog usavršavanja za rad sa djecom sa posebnim potrebama, crnogorsko državljanstvo, opštu zdravstvenu sposobnost.

Naziv zanimanja

SŠS-IV

Broj prijave

201502300186

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

278004

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

JU OS BRATSTVO - JEDINSTVO SKAREPACA

Slični poslovi

 • ASISTENT/KINJA U NASTAVI

  JU OS BAC

  • Rožaje
  Radni odnos se zasniva na neodređeno, puno radno vrijeme,Područna jedinica Besnik. Radni odnos može zasnovati lice koje ima završen IV nivo nacionalnog okrvira kvalifikacija podniv…
  • Pre 20 dana
 • ASISTENT/KINJA U NASTAVI

  JPU ,,BOSKO BUHA,, ROZAJE

  • Rožaje
  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme,a najduže do 31.08.2024.godine.Kandidati moraju imati završen IV-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (240 kredita CSPK-…
  • Pre 20 dana
 • ASISTENT/KINJA U NASTAVI

  JU OS ,,25 MAJ,,ROZAJE

  • Rožaje
  Radni odnos se zasniva na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati sedmično. Radni odnos može zasnovati lice koje ima završen IV nivo nacionalnog okrvira kvalifikacija podnivo jed…
  • Pre 1 mesec